Logo všechny-autoškoly.cz
 

Speciální označení vozidel a osob 

Navigace
Mohlo by Vás zajímat


Speciální označení vozidel a osob

§ 67

1) Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (dále jen "označení O 1") nebo označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen "označení O 2") nebo označení vozidla praktického lékaře ve službě stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.
(2) Označení O 1 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně podle zvláštního právního předpisu. Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vlastníku motorového vozidla, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.
(3) V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči s označením O 1 a praktičtí lékaři ve službě podle odstavce 1 dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky "Zákaz stání"; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
(4) Označení vozidla O1 lze použít pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem označení O1 vydaného podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že jí byly přiznány mimořádné výhody podle zvláštního právního předpisu, které ji opravňují k užívání vozidla s označením O1.
(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O1 vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.
(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla s označením O 1 vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna.
(7) Na vyhrazené parkoviště pro vozidlo označené znakem O 1 je vozidlům bez označení O 1 vjezd zakázán.
(8) Silniční správní úřad může na základě žádosti osoby, které bylo vydáno označení O1, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle zvláštního právního předpisu. Silniční správní úřad vykonává podle zvláštního právního předpisu dohled nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště.
(9) Osoby nevidomé a hluchoslepé používají jako speciálního zařízení hole.
(10) Prováděcí právní předpis stanoví druhy a provedení speciálních označení vozidel a osob.


Další v této části

                     Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

                     Dopravní značky

                     Svislé dopravní značky

                     Vodorovné dopravní značky

                     Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla

                     Dopravní zařízení

                     Speciální označení vozidel a osob

                     Zařízení pro provozní informace